Sikkerhed ved gasbiler

At køre naturgasbil er lige så sikkert som en benzin- eller dieselbil. Ligesom andre brændsler skal gassen naturligvis opbevares og håndteres korrekt og efter de gældende sikkerhedsregler. Naturgas har faktisk flere fordele som brændstof frem for benzin og diesel.

Naturgas til opvarmning, elproduktion mv. er blevet meget udbredt siden dens indførelse i 1982. I dag benytter over 400.000 danskere naturgas til sikker og nem boligopvarmning. Men er det også sikkert som brændstof til transport?

Præcis som andre brændsler, kan naturgas være farligt, hvis det ikke håndteres korrekt. Både benzin og diesel er potentielt farligt, men det har vi lært at håndtere på en sikker måde. Det samme gør sig gældende for naturgas, vi skal lære at håndtere det sikkert.

Ugiftigt og lettere end luft
Naturgas har mange sikkerhedsfordele i forhold til benzin og diesel. Naturgas er ikke giftigt, og da det er en gas, er der ingen fare for jord eller grundvandsforurening i tilfælde af et brændstofudslip. Naturgas er desuden lettere end luft og vil derfor stige til vejrs og forsvinde i luften. Benzin og diesel vil derimod blive liggende på jorden og udgøre en brandfare.

Antænder ved høj temperatur
Et brændsel indeholder energi, som frigives ved antændelse. Det kræver et vist sæt af betingelser, før antændelse vil ske. I forhold til sikkerhed, har naturgas her fordele over benzin og diesel. Antændelsesgrænsen for naturgas er højere, hvilket betyder at der skal være en større koncentration, før der vil ske antændelse. Ligeledes er det nødvendigt med en højere temperatur, hvis naturgas skal selvantænde, ligesom naturgas kræver den største antændelsesenergi.

Egenskab
(ved normal tryk og temperatur)

Naturgas
(dansk)

Benzin

Diesel

Antændelsesgrænse (volumen % i luft) ca.

4-16 %

1,4-7,6 %

0,6-5,5

Selvantændelsestemperatur (°C) ca.

465

300

230

Minimum antændelsesenergi (i luft) (10-5 J) ca.

28

24

24

Lugtstof tilsættes
Naturgas er i ren form lugtfri, men for at detektere gassen ved eventuelle lækager, tilsættes et lugtstof. Lugtstoffet tilsættes således, at en person med normal lugtesans er i stand til med sikkerhed at spore en gas/luft-blanding svarende til højt 20 % af gassens nedre antændelsesgrænse. Denne mængde svarer til en koncentration på under 1 % naturgas i atmosfæren.

Høje krav til trykbeholderne
Nu tænker du måske at ”Jamen CNG opbevares jo ved et højt tryk, som er farligt”, men fakta er, at der er store krav til udstyret, så det er sikkert at benytte. Der stilles krav om, at trykbeholderne kan holde til et meget højere tryk end ved normalt brug, over 600 bar mod normalt tryk omkring 200 bar. Der er krav om, at beholdere skal kunne modstå brand, endda krav om at de skal kunne holde til at blive punkteret af skud!

At køre naturgasbil er derfor lige så sikkert som en benzin eller dieselbil.