Naturgas og andre brændsler

Skemaet er en oversigt over de mest almindelige egenskaber for naturgas og andre brændstoffer, der benyttes til transport. 

  Råmateriale Brændværdi
(MJ/kg)
Massefylde
i tank (kg/l)
Energi-
tæthed (MJ/l)
Tryk i tank
(atm)
CO2-emission
(g/kWh) (**)
Diesel Råolie 42,5 0,83 35,3 1 267
Benzin Råolie 43,5 0,75 32,6 1 263
LPG (F-gas)
(butan/propan)
Råolie 46 0,51 23,5 5 234
Metanol Alle råbrændsler 19,5 0,79 15,4 1 Ikke oplyst
Etanol Biomasse 23,9 0,79 18,9 1 0 (*)
Bio-olier Olieholdige
biobrændsler
37,2 0,88 32,7 1 0 (*)
CNG (dansk
naturgas)
Naturgas 47,9 0,24 11,4 200 204
CNG (biometan) Biomasse 50 0,19 9,4 200 0 (*)
DME Alle råbrændsler 28,4 0,67 19,0 5 Ikke oplyst

(*) Biomasser er antaget at stamme fra vedvarende energikilder og regnes for CO2 neutrale. 
(**) I forhold til indfyret effekt.